... คำชี้แจงแบบสอบถาม ...
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำชี้แจง: กรุณาเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ หรือเขียนเครื่องหมาย ช่องคำถามที่กำหนดมา ตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด
   
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. อายุ :. ..ปี
3. ตำแหน่ง :....
4. หน่วยงาน :..
5. การศึกษา :... ...สาขา...
6. ระยะเวลาปฏิบัติงาน :...

7. ท่านคิดว่าคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นหรือมีผลต่อการทำงานของท่านหรือไม่ : จำเป็น

8. ท่านสามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น หรือรับส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ :.. ได้
9. ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมหรือสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของสถาบันอินทรีฯ http://www.iicrd.ku.ac.th/ หรือไม่ :.. เคย
10. E-mail address (โปรดระบุ) ถ้ามี :...
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป :
1. ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล ข่าวสารทั่วไป ............................................: ปริมาณการใช้งาน .. มากที่สุด
2. ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ทำประจำ/งานวิจัย ................ : ปริมาณการใช้งาน .. มากที่สุด
3. ใช้เพื่อรับและส่งจดหมายหรือข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ ....................: ปริมาณการใช้งาน .. มากที่สุด
4. ใช้เพื่อแลก เปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อกัน(Chat room) ................... : ปริมาณการใช้งาน .. มากที่สุด
5. ใช้เพื่อเผยแพร่และจัดเก็บข้อมูลไว้บนระบบเครือข่าย ................ : ปริมาณการใช้งาน .. มากที่สุด
  6. ใช้เพื่อศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : ปริมาณการใช้งาน .. มากที่สุด
  7.ใช้เพื่อความบันเทิงและธุรกิจ.................................................... : ปริมาณการใช้งาน .. มากที่สุด
  8. อื่นๆ... ...: ปริมาณการใช้งาน .. มากที่สุด
   
ตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รายการประเมิน : ด้านเนื้อหา
  1. มีความชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ .................................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  2. มีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการของสถาบันฯ.....................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ .........................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
4. ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้า ..............: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
5. การจัดลําดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย ...........: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  6. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต?อการ ค้นหาและทําความเข้าใจ ...............: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  7. เนื้อหาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ .................................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  8. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน ...................................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
 
   
  รายการประเมิน : ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์
  10. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ .........................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  11. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ....................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  12. กระดานข่าว (Web board) ภายในเว็บไซต์มีความเหมาะสม ........: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  13. ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ .........: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  14. การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ มีความถูกต้องแม่นยำ ........................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  15. รูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม ...........................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  16. ขนาดของตัวอักษรอ่านได้ง่ายและเหมาะสม .....................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  17. สีของตัวอักษรชัดเจนและเหมาะสม .................................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  18. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม ..........................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  19. จำนวนภาพมีเพียงพอต่อการสื่อความหมาย .....................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  20. ขนาดของภาพเหมาะสม สวยงาม ...................................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  21. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน และสามารถสื่อความหมายได้ .....: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  22. ความเร็วในการโหลดภาพ ..............................................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  23. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ .........................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  24. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ...................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  25. จำนวนเว็บไซต์อื่นที่ทำการเชื่อมโยงไปถึงมีเพียงพอ ..........................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  26. ภาษาหรือรูปภาพที่ใช้เชื่อมโยงมีความชัดเจน เหมาะสม ...................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  27. อื่นๆ... ..: ระดับคะแนน.. มากที่สุด . มาก . ปานกลาง  น้อย . น้อยที่สุด
   
 
รายการประเมิน : ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
  28. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ ............................................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  29. เป็นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยได้ .....................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  30. สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงให้กับงานวิจัยชิ้นอื่นได้ ...................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  31. มีประโยชน์ต่อครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย .............................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  32. มีประโยชน์ต่อเกษตรกร ..................................................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  33. องค์ประกอบโดยรวม .....................................................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  34. อื่นๆ... ..: ระดับคะแนน.. มากที่สุด . มาก . ปานกลาง  น้อย . น้อยที่สุด
   
 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานเว็บไซต์สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1. เครื่องมือและอุปกรณ์ล้าสมัยและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ................ .: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพ เสียบ่อยครั้ง ........: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  3. การให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง ...................................................: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  4. การสืบค้นสารสนเทศทำได้ช้าและ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่ำ.: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  5. ระบบเครือข่ายไม่มีเสถียรภาพในการทำงาน(Disconnect เองบ่อย) : ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  6. สภาพบรรยากาศของห้องปฏิบัติการเทคโนฯ มีความเหมาะสม ..........: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  7. อื่นๆ... ..: ระดับคะแนน.. มากที่สุด . มาก . ปานกลาง  น้อย . ไม่มี
   
 
ตอนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่มีต่อเว็บไซต์สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน . .: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  2. ควรนำระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ในหน่วยงาน .................. .: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  3. ควรติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายเชื่อมต่อกับระบบเดิม ...................... .: ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  4. ควรมีการจัดอบรมสัมมนาในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต .
  ....ให้กับบุคลากรทุกระดับ ตามความเหมาะสม ..................................... : ระดับคะแนน.. มากที่สุด
  5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ..:
 
   
   
 
  ...................................................................... .................